ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА СПОРТАЛ.БГ АД

I. Страни, предмет и обхват на Общите условия

1. НастоящитеОбщи условия са правнообвързващ договор между Вас и „Спортал.БГ“ АД, по силата на който договор Вие с получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите Oбщи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Спортал.БГ АД. Чрез достъпа до интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условияи всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с която и да е от разпоредбите по-долу, моля, не използвайте сайтовете на “Спортал.БГ” АД.

2. В случай, че на който и да е сайт, собственост на „Спортал.БГ“ АД се намират каквито и да е правила и/или условия за ползване от страна на Потребителя на една или повече функционалности на съответния сайт, такива правила и/или условия се прилагат заедно с настоящите Общи условия, като се отнасят към тях като специални спрямо общи правила.

3. Настоящите Общи условия се отнасят към Потребителите на сайтовете на „Спортал.БГ“ АД, които осъществяват достъпа до интернет странците на „Спортал.БГ“ АД както свободно, без необходимост от регистрация, така и на базата на една или повече регистрации, когато такива се изискват.

II. Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“Потребител” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на “Спортал.БГ” АД.

“Услуга/и” на сайтовете включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете;

– участие във форумите на сайтовете;

– създаване на потребителски профили посредством регистрацияв някой от сайтовете на „Спортал.БГ“ АД, когато такава регистрация се изисква с оглед ползване на някоя от функционалностите в сайтовете, като, но не само, участие в игри, включително – участие с цел получаване на парична или предметна награда;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

“Партньор” е всяко лице, с което “Спортал.БГ” АД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

“Недобросъвестно поведение” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с общоприетите в етични норми, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“Директен маркетинг” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Интелектуална собственост

1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а използването им без изричното предварително писмено съгласие на „Спортал БГ“ АДпредставлява противоправно поведение и поражда гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Спортал.БГ АД дава разрешението си заглавия на материали или части от материали, публикувани на негови сайтове,да бъдат препубликувани на други сайтове при условие, че по ясен начин се посочва като източник съответния сайт на Спортал.БГ АД и се интегрира електронна препратка към него. Начинът на позициониране и функциониране на електронната препратка следва да не въвежда трети лица – потребители в заблуждение по отношение на Спортал.БГ АД, да не ограничава тези потребители във фреймове и да не обвързва тези потребители с чужд на сайтовете на Спортал.БГ АД интерфейс. Съдържанието, цитирано чрез RSS канал не може да бъде изменяно по какъвто и да е начин, или разпоространявано чрез производен на първоначалния RSS канал начин. Спортал.БГ АД има право по всяко време без предизвестие и без да дължи обезщетение за вреди да пресутанови достъпа до съответното съдържание, предоставяно чрез RSS канала.

IV. Отстъпване на права от страна на Потребителя

1. С акта на зареждане на потребителско съдържание, (чрез натискането на бутона „Изпращане”, или друг бутон с аналогично значениепри съответната форма за зареждане) съдържащо обекти на авторско право, наричано по-долу “Произведението” или “Произведенията” Потребителят предоставя на  “Спортал.БГ” АД  разрешение да използва Произведенията, заредени от него, в рамките на обичайната дейност на “Спортал.БГ” АД, а именно – да интегрира Произеденията, по своя преценка и по всички технически възможни начини, в съдържанието на създаваните от “Спортал.БГ” АД и разпространявани пред неограничен кръг от лица медии.

2. Предоставеното от Потребителя разрешение по т. 1 обхваща и правото на “Спортал.БГ” АД, по своя преценка, да не посочва името на Потребителя в качеството му на автор на съответното Произведение.

3. Предоставеното от Потребителя разрешение по т. 1 е за максимално допустимия срок, определен в Закона за авторското право и сродните му права и за територията на целия свят.

4. Разпоредбите на настоящите Общи условия относно отстъпването на правата върху публикуваните от Потребителя материали остават в сила и след прекратяване на регистрацията на потребител.

5. Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата съгласно настоящия раздел не му се дължи възнаграждение.

С натискане на бутона „Изпращане”, или на друг аналогичен бутон, чието натискане резултира в зареждане на съдържание в сайт, Потребителят декларира и гарантира, че:

1.         е единствен автор на предоставения от него материал или е получил от всички правоносители върху материала съгласие за публикуване на материала на сайтовете на “Спортал.БГ” АД съгласно настоящите Общи условия, като ги е уведомил и е получил тяхното съгласие за отстъпване в полза на “Спортал.БГ” АД на всички права на използване.Потребителят се задължава да посочва автора на материалите и носителите на авторски и сродни права върху обекти, включени в материалите, като се съгласява че преценката за посочване на автора/носителя на сродното право е на “Спортал.БГ” АД;

2.         поема цялата отговорност за съдържанието на публикуваното;

3.         съдържанието на материала не нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство или права и интереси на трети лица;

V. Правила за използването на форумите

1. Ограничения за съдържанието на личната информация на потребителите

В коментарите, името, аватара, подписа и всички елементи на публичните си профили в сайтовете на „Спортал БГ“ АД потребителите нямат право:

1.1. да се представят за други участници във форума чрез копиране на името, аватара или подписа на вече съществуващ Потребител;

1.2. да се представят за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката й в профилите си в в сайтовете на „Спортал БГ“ АД;

1.3. да използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни лица, спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.

При нарушаване на горните условия, „Спортал БГ“ АД има право да деактивират профилите на нарушителите.

2. Потребителите на сайтовете на Спортал БГ АД имат право:

2.1. да публикуват мнения, свързани с материалите в изданията на “Спортал.БГ” АД;

2.2. да отговарят на вече публикувани мнения по темата на статия;

2.3. да добавят връзки към други сайтове, свързани с темата на статията;

2. 3. „Спортал БГ“ АД  има право да скрива или изтрива мнения, когато те съдържат:

3.1. спам или непоискани търговски съобщения;

3.2. мнения, които не са по темата на материала, който коментират;

3.3. нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа;

3.4. призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;

3.5. обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници във форума;

3.6. порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;

3.7. лични данни според Закона за защита на личните данни;

3.8. съдържание изцяло на чужд език.

Потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание, могат да загубят временно или постоянно правото си за публикуване на мнения.

„Спортал БГ“ АД си запазва правото да отстранява вече съществуващи или новосъздадени потребителски профили, за които има съмнения че принадлежат на вече санкционирани Потребители.

4. „Спортал БГ“ АД няма право:

4.1. да променя текст в коментарите;

4.2. да скрива или изтрива мнения или части от коментарите, ако те не съдържат никое от изброените в т. 3 типове съдържание;

VI. Органичаване на отговорността

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, единствено за лични/нетърговски цели. “Спортал.БГ” АД прави всичко възможно за да поддържа информацията на своите сайтове вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. “Спортал.БГ” АД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на който и да е от сайтовете си. Цялата информация на сайтовете се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на “Спортал.БГ” АД за нейната ненакърнимост и безопасност от недобросъвестно поведение на трети лица.

“Спортал.БГ” АД не носи отговорност за настъпили вреди от публикуваното от потребител съдържание на някой от сайтовете на “Спортал.БГ” АД. Потребителят е длъжен да обезщетява “Спортал.БГ” АД във връзка с  всякакви претенции, предявени  по съдебен или извънсъдебен ред, от трети лица, от автори и/или носители на сродни права върху материали, публикувани от потребителя на някой от сайтовете на “Спортал.БГ” АД и ще удовлетворява изцяло и за своя сметка евентуално предявени към “Спортал.БГ” АД претенции, “Спортал.БГ” АД  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайтoвете си.

“Спортал.БГ” АД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които сайтовете на “Спортал.БГ” АД съдържатпрепратки.

“Спортал.БГ” АД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VII. Защита на личните данни

“Спортал.БГ” АД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и българския Закон за защита на личните данни.

“Спортал.БГ” АД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в съответния формуляр, обозначен като „Настройки“ и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

“Спортал.БГ” АД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на своя и/или на своите Партньори директен маркетинг.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “Спортал.БГ” АД на следния адрес или email за контакти: gdpr@sportal.bg.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, или в Общите условия за ползване на сайтовете.

VIII. Услуги, изискващи регистрация

“Спортал.БГ” АД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.При заявяване ползването на такива услуги, „Спортал.БГ“ АДможе да изисква от Потребителите да приемат допълнителни договорни условия, които се прилагат в отнишенията между страните заедно с настоящите Общи условия.

Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайтовете, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

“Спортал.БГ” АД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на действащо законодателство на територията на Р България или ЕС.

“Спортал.БГ” АД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на съответния сайт.

IX. Правила при прекратяване на регистрация

1. В случай, че Потребителят пожелае да прекрати своята регистрация в сайтовете на “Спортал.БГ” АД, той има право изирично, чрез подаване на съответното електронно заявление, да поиска цялото заредeно от него към съответния момент съдържание да бъде незабавно скрито, с което това съдържание да престане да бъде видимо за останалите потребители на сайтовете и за каквито и да е трети лица, имащи достъп до сайтовете.

2. “Спортал.БГ” АД се задължава своевременно да изпълни указанията на потребителя по т. 1, дадени чрез надлежното електронно заявление.

3. В случая по предходните т. 1 и т. 2. “Спортал.БГ” АД има право да продължи, в рамките на законоустановения срок и при условията на раздел IV да използва Произведенията, които е използвала за илюстриране на съдържание, различно от съдържанието, заредено от потребителя.

X. Изменения на Общите условия

“Спортал.БГ” АД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са утвърдени от Изпълнителния директор на “Спортал.БГ” АД и влизат в сила считано от 01.06.2022 г.