Sportal Media Group

Новини

Проект BG16RFOP002-1.001-0171-C01 „Технологично развитие на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативнa услуга”

Проект BG16RFOP002-1.001-0171-C01 „Технологично развитие на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативнa услуга”

17.01.2017
Имаме удоволствието да ви информираме, че през месец януари 2017 година „Спортал.бг” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0171-C01 за изпълнението на проект „Технологично развитие на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативна услуга” по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, финансирана от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
ThinkDigital и Sportal Media Group подписаха стратегическо партньорство

ThinkDigital и Sportal Media Group подписаха стратегическо партньорство

29.09.2016
Shazam, TripAdvisor и Dailymotion ще бъдат представяни в България от Sportal Media Group
Проект BG16RFOP002-2.001-1233-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативни продукти и услуги”

Проект BG16RFOP002-2.001-1233-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативни продукти и услуги”

30.03.2016
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спортал.бг” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
  1. «
  2. «
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. »

Sportal Media Group