Sportal Media Group

Новини

Проект BG16RFOP002-2.001-1233-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативни продукти и услуги”

30.03.2016
Проект BG16RFOP002-2.001-1233-C01 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативни продукти и услуги”

Имаме удоволствието да ви информираме, че през месец март 2016 година „Спортал.бг” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1233-C01 за изпълнението на проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативни продукти и услуги” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансирана от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Програмата е съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския  фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 1 539 760 лв., от които 785 277,6 лв. европейско и 138 578,4 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание на проекта:

Настоящият проект е насочен към удовлетворяването на следните потребности:

1.     Внедряване на иновативни продукти и технологии:

-       Уеб базирана платформа за предоставяне на видео съдържание по заявка-  представлява информационно търсеща система за получаване на селективна информация по източници и по избрани критерии. Ще бъдат създадени и мобилни приложения, позволяващи непосредствен достъп до търсеното съдържание

-       Уеб базирана система за записване и обработка на видео съдържание – системата записва видео сигнал от неограничен брой различни източници и всякакви технически устройства с възможност за излъчване на аудиовизуално съдържание

-       Уеб базиранa софтуернa системa за управление на новини с икономическа и инвестиционна насоченост– Различен новаторски сайт, който ще предлагауникални услугикато обучения за начинаещи инвеститори, новини за фондови пазари, финансовианализи, полезни както за специалисти, така и за широката публика

2.     Повишаване качеството и производствения капацитет на предприятието – новите продукти  ще разширят производствения капацитет на предприятието като увеличат клиентите-потребители и повишат приходите от продажби. Ще се увеличи значително и качеството на предлаганите услуги.

3.     Увеличаване на пазарния дял и засилване на експортния потенциал - новите продукти са предназначени за широк кръг аудитория и целят значително подобряване на пазарните позиции в национален мащаб. Същевременно ще нарастне и процента на приходите от експорт на услуги извън територията на страната.

4.      Подобряване на ресурсната ефективност – внедряването на иновативни технологии ще увеличи възможността за по-бърза обработка на видео и снимково съдържание, което ще намали себестойността на продукцията и производствените разходи. Ще се ограничи употребата на хартиени носители, а нискоенергоемките активи ще подобрят енергийната ефективност.   

Цели на проекта:

Общата цел е да засили конкурентоспособността на дружеството като направи възможно трайното му позициониране не само на националния, но и на световните пазари. Това от своя страна е тясно свързано и с удовлетворяване на потребностите от развитие чрез внедряване на иновативни технологии от най-високо ниво и предлагането на нови, различни услуги с безупречно качество и лесна достъпност за широкия кръг аудитория, към която са насочени. Осъществяването на технологичното обновление има за цел да развие предлагането на услуги с висока добавена стойност, да разнообрази асортимента на видовете услуги, които „Спортал.бг” АД предлага и да постигне устойчив напредък чрез реализиране и реинвестиране на постигнати печалби от дейността. Постигането на тази обща цел ще се гарантира от изпълнението на следните

Специфични цели:

  • Инвестиции за разширяване на обема и разнообразяване на видовете услуги, които дружеството предоставя;
  • Разширяване на заемания пазарен дял в страната както и нарастване на процента на приходите от реализиран експорт  на услуги на международните пазари;
  • Увеличаване на капацитета и повишаване на качеството на предлаганите услуги чрез инвестиране в модернизиране и обновление на наличното оборудване и софтуер.
  • Намаляване на разходите като фактор за оптимизиране на конкурентоспособността на дружеството.
  • Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието.

Дейности и резултати:

1.     Дейност за подобряване на производствените процеси – Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на уеб базирана система за записване и обработка на видео съдържание. Крайният резултат от изпълнението на дейността е закупена, доставена и въведена в експлоатация уеб базирана система за записване и обработка на видео съдържание.

Резултати, свързани с постигането на целите на проекта:

-  Внедряване на иновативна технология за записване и обработка на видео съдържание;

-  Увеличаване на капацитета на предприятието и респективно увеличаване обема на реализираните продукти и услуги;

-  Възможности за изграждане на голяма база от потребители;

-  Увеличаване на продажбите и подобряване на пазарните позиции на националния пазар;

-  Засилване на експортния потенциал на „Спортал.бг”АД чрез увеличаване на процента на приходите от износ  на услуги извън територията на страната;

2.     Дейност за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти - Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на уеб базирана платформа за предоставяне на видео съдържание по заявка.Крайният резултат от изпълнението на дейността е закупена, доставена и въведена в експлоатация уеб базирана платформа за предоставяне на видео съдържание по заявка.

Резултати, свързани с постигането на целите на проекта:

-  Разширяване на обема на предоставяните услуги, които дружеството предлага;

-  Добавяне на нови характеристики и подобряване на предлаганите услуги;

-  Повишаване на качеството на предлаганата аудио-визуална продукция;

3.     Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти на предприятието –Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на уеб базиранa софтуернa системa за управление на новини с икономическа и инвестиционна насоченост. Крайният резултат от изпълнението на дейността е закупена, доставена и въведена в експлоатация уеб базиранaта софтуернa системa за управление на новини с икономическа и инвестиционна насоченост.

Резултати, свързани с постигането на целите на проекта:

-  Разнообразяване на асортимента от предлаганите от предприятието продукти и услуги като добавим интернет портал за управление на новини с икономическа насоченост;

-  Предлагането на новата услуга ще разшири пазарния дял и производствения капацитет на предприятието;

-  Ще се  увеличат клиентите-потребители на продуктите и услугите;

-  Ще се увеличат приходите от продажби;

4.     Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност - Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на уеб базирана система за записване и обработка на видео съдържание и уеб базирана платформа за предоставяне на видео съдържание по заявка. Крайният резултат от изпълнението на дейността са закупени, доставени и въведени в експлоатация уеб базирана система за записване и обработка на видео съдържание и уеб базирана платформа за предоставяне на видео съдържание по заявка.

Резултати, свързани с постигането на целите на проекта:

-  Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието.

-  Намаляване на разходите за единица продукция като фактор за оптимизиране на конкурентоспособността на дружеството.

-  Ще се подобри ресурсната ефективност на предприятието чрез намаляване на  консумираната ел. енергия и разхода на хартия.

Sportal Media Group