Sportal Media Group

Новини

Проект BG16RFOP002-1.001-0171-C01 „Технологично развитие на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативнa услуга”

17.01.2017
Проект BG16RFOP002-1.001-0171-C01 „Технологично развитие на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативнa услуга”

Имаме удоволствието да ви информираме, че през месец януари2017 година „Спортал.бг” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0171-C01 за изпълнението на проект „Технологично развитие на „Спортал.бг” АД чрез внедряване на иновативнауслуга” по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, финансирана от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Общата стойност на проекта е: 552 925 лв., от които 497 632.50 лв. Европейско.

Кратко описание на проекта:

Настоящият проект е насочен към внедряването на иновация, собствена разработка на “Спортал.бг” АД – комуникационна платформа за генериране на потребителско съдържание към спортни събития, излъчвани на живо в интернет, която представлява уеб базирана система за излъчване на мултимедийно съдържание на национални и международни спортни събития, излъчвани на живо в дигитален формат и е изцяло нова услуга за европейския пазар. Изпълнението на проекта ще доведе до пазарна реализация на услуга, която попада в обхвата на следното приоритетно направлениена определените в Иновационната стратегия за интелигентна специализация тематични области, а именно:

-       Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии: компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер.

Основната ни цел е да внедрим и предложим на потребителуте услуга от най-високо ниво, с безупречно качество и лесна достъпност за широкия кръг аудитория. Осъщестествяването на проекта цели да развие предлагането на иновативни услуги с висока добавена стойност и да спомогне за постигането на устойчив напредък за “Спортал.бг” АД. Очакваните резултати са свързани основно с успешното внедряване на иновативната Комуникационна платформаза генериране на потребителско съдържание към спортни събития, излъчвани на живо в интернет, както и с последващата и пазарна реализация. Предвидените за изпълнение дейности, включват комбинация от и двата елемента: Елемент А “Инвестиции” и Елемент Б “Услуги”. Предвидената за изпълнение дейност по Елемент А “Инвестиции”и Елемент Б “Услуги”. Предвидената за изпълнение дейност по Елемент А “Инвестиции” е “Разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативна услуга”.

Цели на проекта:

Настоящето проектно предложение е насочено към постигането на следните цели: Повишаване на иновационния капацитет и засилване на конкурентноспособността на “Спортал.бг” АД. 

Общата целе внедряване на иноваривна за европейския пазар услуга, попадаща в обхвата на приоритетните направления на определените в Иновационната стратегия за интелигентна специализация тематични области, а именно:

- Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии: Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и /или развлекателен характер, както и успешната и последваща пазарна реализация. Очакваме Комуникационната платформа за генериране на потребителско съдържание към спортни събития, излъчвани на живо в интернет да направи възможно стабилното позициониране на “Спортал.бг” АД не само на националния, но и на европейските и световни пазари. Това от своя страна е тясно свързано и с удовлетворяване на потребностите от развитие чрез внедряване на иновативни услуги с висока добавена стойност, както и постигане на устойчив напредък.

Специфични цели:

  • Инвестиции за разширяване на обема и разнообразяване на видовете услуги, които дружеството предоставя;
  • Разширяване на заемания пазарен дял в страната както и нарастване на процента на приходите от реализиран експорт на услуги на международните пазари;
  • Увеличаване на капацитета и повишаване на качеството на предлаганите услуги.

Целите на настоящия проект отговарят изцяло на инвестиционните приоритети на оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014 – 2020 и са директно свързани с постигането на специфичната цел на приоритетна ос 1 “Технологично развитие и иновации” – инвестиционен приоритет 1.1 “Технологично развитие и иновации”. Те са насочени към постигането на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентноспособност на дружеството, базирана на внедряване на иновативна за европейския пазар услуга. Проектното предложение съответства напълно на целите и приоритетите на програмата.

Sportal Media Group